Verlof

Leerplichtwet:
Met ingang van 1 augustus 2002 geldt de leerplicht vanaf 5 jaar. De leerplichtwet kent slechts een beperkt aantal redenen op grond waarvan ouders vrijstelling van het schoolbezoek voor hun kinderen kunnen vragen.

Buitengewoon verlof:
De bij wet geregelde redenen voor vrijstelling van schoolbezoek kunt u lezen in de volgende documenten:

Wanneer u buitengewoon verlof wilt aanvragen kunt u dit aanvraag formulier gebruiken.

Buitengewoon verlof is alleen mogelijk wanneer aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan. Zie hiervoor de “Folder Verlof”.

Schriftelijke verzoeken om vakantieverlof dienen uiterlijk 8 weken voor de gewenste periode bij de directeur van de school te worden ingediend.

Indien uw werk u “dwingt” buiten de reguliere schoolvakanties uw vakantie op te nemen, kunt u een werkgeversverklaring toevoegen. Lees eerst even “Informatie Ingrado m.b.t. extra verlof”

Een ouder die zonder de vereiste toestemming een leerplichtige leerling van school houdt, begaat een strafbaar feit en kan juridisch worden vervolgd. Hetzelfde geldt voor de directeur die (vermoedelijk) ongeoorloofd schoolverzuim niet meldt. Ongeoorloofd schoolverzuim wordt door ons gemeld bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Soest!

Wij maken u erop attent dat privé-lessen, zoals zwemles en muziekles buiten schooltijd dienen plaats te vinden! Wij geven geen toestemming hiervoor later op school te komen of eerder van school te vertrekken.