Extra aandacht voor kinderen die dat nodig hebben

Op de 1e van der Huchtschool proberen wij de kinderen dié ondersteuning te bieden die zij nodig hebben. We houden zoveel mogelijk rekening met de verschillen tussen kinderen.

De meeste kinderen bij ons op school ontwikkelen zich prima met het reguliere onderwijsaanbod. Daarnaast zijn er ook kinderen die voor korte of langere tijd een aangepast programma moeten krijgen: dit zijn kinderen die in hun ontwikkeling belemmerd worden of kinderen die meer aankunnen.

Wij volgen de ontwikkeling van onze kinderen intensief: via observaties, via analyse van het werk en de methodegebonden toetsen en door het voeren van gesprekken met de kinderen en de ouders. Daarnaast gebruiken wij de methodeonafhankelijke toetsen van het Citoleerlingvolgsysteem.

Aan de hand van al deze verzamelde gegevens wordt bepaald welke kinderen extra ondersteuning nodig hebben en hoe de ondersteuning het beste afgestemd kan worden op de onderwijsbehoeften van de kinderen.

Doel en inhoud
Om een goed overzicht te krijgen van de extra ondersteuning die er in een groep nodig is, maakt elke groepsleerkracht twee keer per jaar een groepsplan. In dit plan staat precies aangegeven welke kinderen extra ondersteuning krijgen, de doelen en de inhoud van deze ondersteuning, het tijdstip waarop de extra ondersteuning wordt gegeven en hoe en wanneer het geëvalueerd wordt.

Als de bijzondere aanpak van een kind onvoldoende gespecificeerd kan worden in het groepsplan, maken wij een individueel handelingsplan voor het betreffende kind.

Een aangepast onderwijsaanbod wordt bij voorkeur door de eigen groepsleerkracht verzorgd. De groepsleerkracht kan hierbij eventueel ondersteund worden door een andere leerkracht die mee komt helpen in de groep. We noemen dit “extra handen” in de groep. Extra hulp of remedial teaching buiten de groep wordt gegeven als een kind op een andere leerlijn werkt dan de groepsgenootjes of als een kind specifieke instructies voor een bepaald leerstofonderdeel nodig heeft.

Welke verschillende vormen van extra ondersteuning zijn er?
Bij extra ondersteuning wordt veelal gedacht aan verlengde instructie, verrijkingsstof en ‘remedial teaching’. Maar wij kennen ook bijvoorbeeld ‘flitsen’, ‘ralfilezen’ en ‘preteaching’. Welke verschillende vormen van extra ondersteuning wij hanteren en wat daarmee wordt bedoeld, leest u hier.